DUURZAAMHEID


MATERIALEN = ECOLOGISCH

De realisatie van een constructie vergt een enorme hoeveelheid grondstoffen en bouwmateialen. Welke materialen we aanwenden verdient dus onze aandacht. MVMA gaat steeds na welke impact de gebruikte materialen hebben op mens en milieu. Via LCA (LevensCyclusAnalyse) kunnen we nagaan wat de impact is van een bouwmateriaal voor wat betreft de grondstof, de productie, het transport, de levensduur en de stortfase. Al deze factoren worden van bij de ontwerpfase in overweging genomen.
MVMA geeft de voorkeur aan hergroeibare grondstoffen. Door hun natuurlijke oorsprong en de ruime voorradigheid (hergroeibaar) vormen ze een uitstekend alternatief voor petro-chemische materialen.

CONSTRUCTIE = ECONOMISCH

Massiefbouw blijft verruit de populairste bouwmethode in België. Toch zijn alternatieve bouwmethodes sterk in opmars. Houtskeletbouw is hiervan de bekendste maar ook CLT (bouwen met massieve houten elementen in Cross Laminated Timber) en houtstapelbouw zijn in opmars. MVMA heeft een ruime expertise opgebouwd in houtskeletbouw en volgt evoluties op de voet.
Een duurzame constructie betekent dat ze bestand is tegen de tijd. Dit kan zowel vanuit technisch perspectief (solide, kwalitatief) als vanuit ruimtelijk perspectief (functie, gebruik) bekeken worden. Door constructies zo te ontwerpen dat ze zich kunnen aanpassen aan wijzigende programma's en gebruikers zullen ze als vanzelf langer bestaan. MVMA bedenkt daarom structuren die flexibel gebruik toelaten en in de tijd aanpasbaar zijn.
Vroeg of laat dringen aanpassingen zich op. Omwille van nieuwe noden of een gewijzigd programma zal een gebouw bepaalde transformaties ondergaan. Om de onvermijdelijke afvalstromen te beheersen en beperken past MVMA een aantal ontwerpstrategieën toe waardoor de ecologische impact hiervan beperkt blijkt. Hoewel het behoud van de bestaande structuur steeds onze eerste bekommernis is, betekenen aanpassingen onvermijdelijk dat er bepaalde zaken zullen gesloopt en vernieuwd worden. Door de bouwdelen zo te ontwerpen dat de verschillende componenten eenvoudig te scheiden en daardoor ook eenvoudiger te herbruiken zijn, blijft de ecologische voetafdruk binnen de perken. MVMA benadert de bouwschil als een samengesteld geheel van losse lagen. Het toepassen van losliggende gebalaste dakdichting (groendaken) en het vermijden van verlijmde systemen zijn slechts enkele voorbeelden. Demontabel bouwen, waarbij constructieonderdelen eenvoudig(er) kunnen worden verwijderd en aangepast zijn technieken die we veelvuldig toepassen.

MAATSCHAPPELIJK = SOCIAAL

MVMA is zich bewust van de maatschappelijke impact die architectuur heeft. Bouwen betekent het innemen van ruimte. De fameuze betonstop klinkt misschien populistisch maar plaatst een actueel en belangrijk maatschappelijk thema in de schijnwerper. De traditionele verkaveling, waarbij vrijstaande woningen het uitgangspunt zijn, heeft geen toekomst meer. De bouwvrije stroken zijn een verspilling van kostbare oppervlakte met als enige bestaansreden het minimaliseren van de overlast.
In een samenleving moeten we het begrip samenleven letterlijk nemen. Geschakelde woningen, cohousing, meergezinswoningen, zijn woonvormen die een grotere densiteit opleveren zodat er meer ruimte vrijkomt voor kwalitatief verblijfsgroen. Nieuwe stedenbouwkundige concepten vormen een essentieel onderdeel van de architectuuropdracht. Het werkveld van MVMA beperkt zich niet tot het bedenken van een geschikte constructie maar tracht deze steeds in te bedden in een sterk ruimtelijk kader. Hierbij gaat veel aandacht naar compactheid, gemeenschappelijk gebruik en de integratie van kwalitatief groen.